Over de school

Waar staat onze school voor

Graag delen we met u onze missie en onze wens om met u samen te werken voor uw kind. Maar ook kunt u lezen waarom uw kind op De Rank een goede start krijgt.

Onze missie De Rank, samen groeien

De Rank is een plek waar kinderen van groep 1 tot en met groep 8 letterlijk en figuurlijk kunnen groeien. Onze school biedt een veilige leeromgeving waar met plezier wordt geleerd en gewerkt. Kinderen worden gestimuleerd in hun cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. De vorming van kinderen tot verantwoordelijke en zelfstandige personen is onze focus.

De Rank heeft een christelijke identiteit. Bijbelverhalen, liederen, kerst- en paasvieringen zijn onderdelen van onze geloofsopvoeding. We houden goede doelen acties en brengen in de bovenbouw een bezoek aan de kerk, moskee en synagoge. Het uitgangspunt van onze school is dat ieder kind welkom is, ongeacht geloof, afkomst, nationaliteit of levensbeschouwing. Van ouders en kinderen wordt verwacht dat zij meedoen met de activiteiten die de school op dit gebied aanbiedt en organiseert.

We doen het graag met u samen

Samenwerking met u als ouder vinden we belangrijk. Voor uw kind is het prettig en duidelijk wanneer opvoeding en onderwijs elkaar goed aanvullen. Zo kunnen we samen de optimale situatie voor uw kind creëren. Dat is de reden dat wij open staan voor suggesties van ouders, en graag het gesprek aangaan.

De Rank is Daltonschool (in ontwikkeling)

De Rank kiest bewust voor het Daltononderwijs. Het team van De Rank is in 2015 gestart met de opleiding voor het Daltononderwijs. Na afronding van de opleiding en visitatie van de Daltonvereniging krijgt De Rank officieel het predicaat ‘Daltonschool’. De verwachting is dat dit in schooljaar 2019-2020 gaat gebeuren.

Het idee achter Daltononderwijs is dat het van kinderen mensen maakt die vol van zelfvertrouwen in het leven staan. Mensen die creatief, initiatiefrijk en sociaal zijn en die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Dat gunnen wij onze leerlingen!

Veel ruimte voor uw kind om te leren

De Rank biedt naast de basisvakken ook ruimte voor persoonlijke ontwikkeling met muzikale en creatieve vorming.  In de groepen 5-8 werken kinderen  met een tablet of laptop. Hier worden ICT vaardigheden aangeleerd.

Maar er is ook letterlijk ruimte om te leren:

 • 10 groepslokalen, een speellokaal voor de kleuters en twee grote speelplaatsen;
 • een ruime hal met werkplekken en computers;
 • bibliotheek met de nieuwste jeugdboeken;
 • grote gymzaal aan de school vast gebouwd en binnendoor te bereiken;
 • het zwembad De Beemd op loopafstand;
 • een natuurtuin tegenover de school.

Een goede start voor uw kind

Een goede start voor uw kind, daar gaan wij voor. Bijzonder aan De Rank is dat wij staan voor het Daltononderwijs.

De drie pijlers van Daltononderwijs

 1. Keuzevrijheid
  Kinderen krijgen een zekere vrijheid om te kiezen wat ze gaan doen in de les. Al in de kleuterleeftijd beginnen ze hiermee. De vrijheid wordt steeds verder uitgebreid. De leerkracht geeft hierbij vertrouwen aan de kinderen.
 2. Samenwerking
  Alle kinderen in de klas werken een keer met elkaar samen bij het Daltononderwijs. Ze leren zo om oog voor elkaar te hebben en de onderlinge verschillen te respecteren. Dit helpt een kind om zich later te kunnen handhaven in onze maatschappij. Daar moeten ze immers met veel verschillende mensen werken en leven.
 3. Zelfstandigheid
  Op eigen kracht aan de gang gaan, in een eigen tempo. Dat is de derde pijler van het Daltononderwijs. Kinderen leren zelfstandig de taak te plannen en uit te voeren, zonder al te veel sturing. Dit alles is steeds aangepast aan het niveau van het kind. Samen met de leerkracht bekijkt hij/zij of het leerproces voldoende is. Zo nodig wordt het plan bijgesteld.

Brede ontwikkeling en cultuureducatie

Brede ontwikkeling

Bij De Rank hoort de brede ontwikkeling van het kind erbij. We werken met de nieuwste methoden en materialen. Naast de basisvakken taal, lezen, rekenen staan daarom ook creatieve vakken op het lesrooster: tekenen, muziek en drama, handvaardigheid. In de kleutergroepen zijn deze vakken geïntegreerd in thema’s. In de hogere groepen komt cultuureducatie ook tijdens de ‘zaakvakken’ aan bod. Bijvoorbeeld bij de geschiedenisles leren de kinderen iets over architectuur tijdens de Romeinse tijd en over piramides in Egypte. Daarbij is techniek ook een onderdeel van het lesprogramma.
Creamiddagen worden een aantal keer per jaar georganiseerd. Dit gebeurt per bouw en vaak rond de feestdagen. Tijdens deze middagen is de hulp van ouders zeer welkom.

Cultuur  

De cultuurcoach van de gemeente Lochem organiseert voor alle scholen een Kunstmenu. Onze leerlingen doen mee aan allerlei activiteiten op het gebied van kunst- en cultuur. De verschillende disciplines zijn: beeldende kunst, literatuur, muziek, drama, dans, media en cultureel erfgoed. Voor de activiteiten maken we gebruik van het aanbod van Move ON. En zetten we een drie-jarig muzieksubsidie in en werken we samen met muziekvereniging Advendo.

Het schooljaar concreet:

 • Aan het begin van het schooljaar een planning voor Kunstmenu-activiteiten.
 • Regelmatig overleggen met culturele organisaties zoals de Schouwburg, de cultuurcoach, Advendo, Stichting Kunstzinnige Vorming Lochem (KVL) en de bibliotheek.
 • Bezoeken aan technieklokaal Borculo, techniek dagen bedrijven
 • Sportkalender met evenementen waaronder schoolvoetbal, vissen, dammen en schaken, judo

Mensen in de school

De Rank heeft een directeur  en 12 leerkrachten. Een aantal groepen heeft twee leerkrachten. Naast de groepstaken doen leerkrachten  mee  in  werkgroepen en organiseren zij activiteiten. Zo is er een ICT-er, stagecoördinator, techniek- en  cultuurcoördinator, taalspecialist en Daltoncoördinator.

De intern begeleider is twee dagen per week aanwezig. Ze is de spil voor leerkrachten en ouders wanneer kinderen extra ondersteuningsbehoeften hebben.

De Rank biedt voor leerlingen aan de bovenkant die meer aan kunnen extra uitdaging met extra leerstofaanbod.