Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

Meepraten op school

U wilt betrokken zijn bij de school van uw kind? Weten waarom de school bepaalde beslissingen neemt en of die wel het beste zijn voor uw kind? Meedenken over de kwaliteit van onderwijs en het welzijn van de leerlingen? Dat kan… in de MR! Elk schoolbestuur stelt op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) een Medezeggenschapsraad (MR) in. Ook De Rank heeft een MR. Hierin zijn schoolpersoneel en ouders vertegenwoordigd.

Wat doet de MR

De MR

 • denkt mee met het bestuur;
 • toetst besluiten van het bestuur;
 • is medeverantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team;
 • bewaakt mede de onderwijskwaliteit.

Ouders en leerkrachten vullen elkaar goed aan in de MR. Schoolpersoneel weet veel over de dagelijkse gang van zaken op school. Ouders leveren vanuit hun eigen ervaring en kennis een waardevolle bijdrage aan de medezeggenschap. Het gezamenlijke doel is goed onderwijs en een fijne school voor de kinderen.

Waarover beslist de MR mee

 • Ouderbijdrage
 • Schooltijden
 • Pestbeleid
 • Schoolvakanties
 • Veiligheid
 • Schoolreglement
 • Klachtenregeling
 • Schoolgids
 • Tussenschoolse opvang (overblijven)
 • Financieel beleid
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Personeelsbeleid
 • Arbeidsomstandigheden
 • … en veel meer!!

 Wie zit in de MR

Iedere ouder met een kind op onze school kan in de MR van De Rank. Er gelden verder geen specifieke eisen. De leden in de MR worden gekozen door hun ‘achterban’. Het team kiest het personeelslid, ouders kiezen de ouder die hen in de MR vertegenwoordigt. Bij onvoldoende kandidaten zijn verkiezingen niet nodig.

Wat zijn de bevoegdheden van de MR

Een MR heeft het recht om over bepaalde zaken advies te geven, voordat het schoolbestuur een besluit neemt. In bepaalde gevallen is zelfs de instemming van de MR nodig. Soms zijn de bevoegdheden van de personeelsleden en de ouders verschillend, afhankelijk van het onderwerp.

In de Wms en het MR-reglement staan alle bevoegdheden van de MR omschreven. Er kunnen aanvullende afspraken gemaakt worden tussen MR en bestuur over meer of minder bevoegdheden. Zijn er geen afspraken gemaakt, dan gelden de bevoegdheden uit de wet.

Wat is nodig voor een ‘goede’ MR

Een goed functionerende MR is belangrijk. De overheid draagt steeds meer verantwoordelijkheden over aan scholen en vermindert zo de eigen betrokkenheid. Meestal verloopt de samenwerking tussen MR, directie en bestuur goed. Soms ontstaan er ook geschillen. De MR moet precies weten wat de rechten en plichten zijn, goed op de hoogte zijn van ontwikkelingen in het onderwijs en stevig in de schoenen staan om de belangen van ouders te kunnen behartigen.

De namen van de mensen in de MR van De Rank en hun contactgegevens staan in het informatieboekje.

Voor alle vragen, opmerkingen of klachten: bel ons!